Vedtægter

ØBG Silkeborg Fodbold - Vedtægter

1. Navn

Afdelingen navn er ØBG Silkeborg – Fodbold. Klubben kan også være registreret under følgende navne: ØBG Silkeborg, Øster Bording/Balle Gymnastikforening – Fodbold afdeling.

Afdelingens hjemsted er Silkeborg Kommune.

Afdelingen er medlem af ØBG Silkeborg - Hovedforening. Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) via sit medlemskab af DGI-Midtjylland samt Danmarks Idræts Forbund via Dansk Boldspil Union (DBU)/Jysk Boldspil Union (JBU).

Endvidere er afdelingen medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg via ØBG Silkeborg - Hovedforening.

2. Formål

Afdelingens formål er gennem idrætsaktiviteter, kammeratlig samvær andet folkeligt og kulturelt arbejde at fremme sundheden og den enkeltes lyst til medlevelse og medansvar, for derved at bidrage til et rigt og varieret fritidstilbud (fritidsliv) for alle aldersgrupper.

3. Aktiviteter

Afdelingens aktivitet består af fodbold.

4. Medlemmer

Afdelingen er åben for alle interesserede, der kan tilslutte sig forenings formål, enten som aktive eller som passive medlemmer.

5. Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Kontingentet forfalder til betaling straks ved sæsonstart. Nye medlemmer kan træne med i op til 3 uger, herefter forfalder kontingentet til betaling.

Der kan kun opnås medlemskab af ØBG Silkeborg – fodbold ved betaling af kontingent.

6. Udelukkelse

Et medlem kan idømmes karantæne for kortere eller længere tid eller - i særlige tilfælde udelukkes af foreningen

a) ved at undlade at betale kontingent inden 2 måneder efter forfaldsdagen - udelukkes pågældende automatisk

b) ved i omtale eller handling skade foreningens interesser og anseelse

Afgørelsen træffes i hvert enkelt tilfælde af afdelingens bestyrelse.

Den udelukkede har ret til at få udelukkelsen optaget som punkt på førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende har ret til at være til stede og tale.

7. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i juni måned, første gang juni 2010.

Generalforsamlingen bekendtgøres på ØBGs hjemmeside www.obg.dk og/eller ved annoncering i dagspressen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Kun medlemmer som er fremmødte på generalforsamlingen, kan afgive stemme samt foreslås og vælges til bestyrelsen. Et medlem som er forhindret i at møde frem på generalforsamlingen, kan foreslås og vælges, hvis der foreligger skriftligt tilsagn fra vedkommende.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, når en af de fremmødte anmoder herom.

Alle personvalg skal foregå skriftligt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ethvert medlem har adgang og taleret på generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed har aktive medlemmer ved det fyldte 14 år, eller forældre til aktive medlemmer under 18 år. Der kan ikke afgives stemme af forældre til aktive medlemmer såfremt det aktive medlem fra det 14 år selv er til stede og stemmeberettiget.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Bestyrelsens forslag til afdelingens fokusområder for det kommende år

5. Fremlæggelse af budget, og kontingent vedtagelse

6. Indkomne forslag

7. Valg

a) 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år, alle valgt for 2 år

b) 1 suppleant for 1 år

c) repræsentanter til ØBG Silkeborg - Hovedforenings repræsentantskabsmøde

d) 1 revisor, valgt for 2 år

e) revisorsuppleant, valgt for 1 år

8. Eventuel

Alle bestyrelsesmedlemmer som efter de gamle vedtægter er på valg i 2010 er også på valg efter de nye vedtægter. Generalforsamlingen 2010 gennemføres således at der kommer 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert efterfølgende år.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted når mindst 25 medlemmer skriftlig anmoder herom. I Sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter anmodningen er bekendtgjort overfor for formanden.

8. Konstituering og afdelingens ledelse

Afdelingen ledes af en bestyrelse på op til 6 medlemmer bestående af formand, næstformand, formand for ungdomsudvalg, ansvarlig for senior og Oldboys, kassere/kontaktperson for regnskabsfører og menigt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vælges på afdelingens generalforsamling for en toårig periode således, der hvert år er op til 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Til bestyrelsen vælges 1 suppleant. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sidder vedkommende som bestyrelsesmedlem til førstkommende generalforsamling hvor nyt valg foretages således målsætningen omkring 3 på valg hvert år afgør valgperioden for det nye bestyrelsesmedlem.

Senest 3 uger efter generalforsamling skal den nye bestyrelse konstituere sig selv med formand, næstformand, formand for ungdomsudvalg, ansvarlig for senior og Old-boys og kasserer/kontaktperson for regnskabsfører. Bestyrelsen kan løbende foretage ny konstituering. Konstitueringen skal offentliggøres på ØBG´s hjemmeside. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder møderne. Indkaldelse sker skriftligt/pr. mail med angivelse af dagsorden når formanden skønner det nødvendigt eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes møderne senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Hvis der er stemmelighed ved en bestyrelsesbeslutning er formandens stemme afgørende.

Afdelingens formand er automatisk medlem af ØBG Silkeborg - Hovedforenings bestyrelse. Hvis formanden for afdelingen vælges som formand for Hovedforeningen , indtræder afdelingsformandens substitut for denne i Hovedforeningens bestyrelse.

8a. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte relevante udvalg, f.eks. ungdomsudvalg, seniorudvalg og sponsorudvalg etc. Arbejdsopgaver og kompetencer defineres af bestyrelsen. Alle stemmeberettigede medlemmer og forældre kan blive medlem af disse udvalg. Bestyrelsen skal godkende medlemmerne. Kan et medlem ikke godkendes skal dette begrundes overfor medlemmet.

Ungdomsformand er automatisk formand for et ungdomsudvalg.

Ansvarlig for senior er automatisk formand for et seniorudvalg.

Nedsatte udvalg skal fremgå af hjemmesiden. Her skal også fremgå hvem der er medlem og udvalgets arbejdsopgaver.

9. Afdelingens repræsentanter til Hovedforeningens repræsentantskabsmøde

Afdelingen vælger maksimalt 5 repræsentanter på generalforsamlingen. Repræsentanterne vælges for 1 år.

10. Økonomi, regnskab og revision

Regnskabsåret er 1. juni til 31. maj.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab

Regnskabet føres af afdelingens kasserer eller regnskabsfører udpeget af bestyrelsen.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis. Der vælges revisorsuppleant.

11. Tegningsregler og hæftelse

Afdelingen tegnes udadtil ved formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i afdelingen eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura kan gives til kassereren eller regnskabsføreren af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

12. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, hvoraf ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra de generalforsamlinger de vedtages på.

13. Afdelingens opløsning

Opløsning af afdelingen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen, hvoraf den ene skal være ordinær.

Generalforsamlingerne skal finde sted med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum.

Ved endelig afgørelse om opløsning træffes endvidere beslutning om anvendelse af afdelingens eventuelle formue til almennyttige, idrætslige formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. februar 1996

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 1997

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 1998

Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5. maj 1998.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 1999.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2002.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 16. december 2009.